O przedszkolu

Informacje organizacyjne

Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 2 i  w budynku żłobka przy ul. Potockiego. Zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę.

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Posiłki dla przedszkolaków dowożone są ze stołówki szkolnej w Miejscu Piastowym.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

·         bezpłatny pobyt w przedszkolu w godzinach 7.30 – 13.00

·          1 zł - za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu za wyjątkiem oddziału 6-latków

Opłaty za wyżywienie:

·         Śniadanie, obiad - 5,50

·         Podwieczorek – 1, 50zł  (dostępny dla dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż do 13.00)

W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym naliczona opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym o każdy dzień nieobecności dziecka, pod warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Za pierwszy dzień dłuższej nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w danym dniu w godzinach 7.00 – 8.30

"1. Opłaty, o których mowa w & 7 niniejszej umowy, płatne są z dołu, do 10-go dnia każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 dnia tego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy w PBS - oddział w Miejscu Piastowym nr 66864210412006410031320001. Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. 
2. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłat, o których mowa w & 7 naliczane będą odsetki ustawowe." 
 

 

ZASADY WYBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być przyprowadzane i wybierane z oddziałów przedszkolnych przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) lub inną pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą wychowankowi pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci o ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć i przekazują opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia w danym dniu.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby wybierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie o tym fakcie powinien zostać powiadomiony Dyrektor Szkoły, a sprawujący opiekę nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia starań w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 0,5 godziny, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Oddziały przedszkolne - harmonogram spotkań z rodzicami

 

28 września 2020 r.

6 listopada 2020 r.

27 stycznia 2021 r.

7 maja 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

 

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 

 

Lp.

 

Uroczystość

 

Termin

 

 

Uwagi o przygotowaniu

  1.  

"Dzień Kropki"

 

15.09.2020r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Drzewa"  

 

10.10.2020r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Mycia Rąk"  

 

15.10.2020r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Postaci z Bajek"  

 

05.11.2020r.

wychowawcy grup

 

  1.  

"Spotkanie ze św. Mikołajem"  

 

07.12.2020r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Puzzli" 

 

20.01.2021r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Kota"

 

17.02.2021r.

wychowawcy grup

  1.  

"Zielony Dzień - Powitanie Wiosny"

 

22.03.2021r.

wychowawcy grup

  1.  

"Dzień Ziemi" - akcja ekologiczna 

 

22.04.2021r.

wychowawcy grup

  1.  

"Przedszkolaki z Biało- Czerwoną" 

 

30.04.2021r.

wychowawcy grup